НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Пятница, 12.07.2024, 19:28

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
№ 1 / 1999 [28] № 2 / 1999 [25]
№ 3 / 1999 [34] № 4 / 2000 [36]
№ 5 / 2001 [44] № 6 / 2002 [42]
№ 7 / 2002 [47] № 8 / 2002 [39]
№ 9 / 2003 [42] № 10 / 2003 [0]
№ 11 / 2004 [37] № 12 / 2004 [34]
№ 13 / 2005 [24] № 14 / 2005 [79]
№ 15 / 2005 [24] № 16 / 2006 [50]
№ 17 / 2006 [53] № 18(1) / 2007 [53]
№ 18(2) / 2007 [74] № 19 / 2007 [72]
№ 20 / 2008 [73] № 21 / 2008 [64]
№ 21 / 2009 [65] № 22 / 2009 [56]
№ 23 / 2009 [67] № 24 / 2009 [74]
№ 25 / 2010 [75] № 26(1) / 2010 [58]
№ 26(2) / 2010 [70] № 26(3) / 2010 [69]
№ 27 / 2010 [55] № 28 / 2010 [74]
№ 30(1) / 2011 [80] № 30(2) / 2011 [68]
№ 29 / 2011 [70] № 32 / 2012 [49]
№ 31 / 2012 [61] № 33 / 2012 [59]
№ 34 / 2013 [79] № 35 / 2013 [66]
№ 36 / 2013 [55] № 37 / 2014 [56]
№ 38 / 2014 [95] № 39 / 2015 [84]
№ 40 (1) / 2015 [75] № 40 (2) / 2015 [71]
№ 40 (3) / 2015 [61] № 41 / 2016 [49]
№ 42 / 2016 [65] № 43 / 2017 [76]
№ 44 / 2017 [64] № 45 / 2017 [55]
№ 46 / 2018 [28]

Наш опрос
    
Определите по 5-балльной шкале качество обслуживания в читальных залах и абонементе
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 52

  

Начало » Труды преподавателей » Вестник ИГУ » № 11 / 2004

В категории материалов: 37
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 4 »

Сортировать по: Загрузкам

Мында айрым сєздєрдїн байыркы жана азыркы мезгилдеги колдонулушундагы тыбыштык окшошуулары, морфологиялык єзгєчєлїктєрї аркылуу тїп маанилери аныкталат. Азыркы учурда тубаса сєз катары колдонулган сєздєрдїн мурда бир нече морфемалардан тургандыгы далилденет.

№ 11 / 2004 | Просмотров: 943 | Загрузок: 303 | Добавил: Nazgulya | Дата: 27.06.2008

Бул макалада кыргыз тилиндеги кеъири колдонулуп жщргён сёздёрдщн тунгус-манжур тилдерине такала тургандыгы айтылып, аларды кыргыз тилиндеги ошол маанини туюндурган сёздёр менен салыштырып берет.

№ 11 / 2004 | Просмотров: 876 | Загрузок: 385 | Добавил: Nazgulya | Дата: 27.06.2008

«Алтай доору» аттуу макалада тилдердин ёнщгщш этабындагы эъ байыркы деп эсептелген доор каралган. Бул доорго тиешелщщ даректердин жок болгондугуна байланыштуу, болжолдуу тарыхый салыштырма метод менен тилдердин андан аркы ёнщгщщ этабы кёрсётщлгён.

№ 11 / 2004 | Просмотров: 1546 | Загрузок: 493 | Добавил: Nazgulya | Дата: 27.06.2008

Аталган макалада автор алтай тилдеринин тектештигин, жакындыгын жана типологиялык окшоштуктарын изилдеген тилчи окумуштуулардын пикирлерин талдоо менен катар, алтаистика маселесинде алтай тилдеринин тектештигин башка тектеш тщрк тилдери менен салыштырып изилдениши керектигине токтолот.

№ 11 / 2004 | Просмотров: 890 | Загрузок: 427 | Добавил: Nazgulya | Дата: 26.06.2008

Макалада эки тилдеги эринчил щндщщлёр катышкан сёздёрдщ салыштырып изилдёё менен алардын тыбыштык жактан окшоштуктары, ёзгёчёлщктёрщ лексикалык маани жагынан ётё жакындыгы каралат.

№ 11 / 2004 | Просмотров: 1818 | Загрузок: 408 | Добавил: Nazgulya | Дата: 26.06.2008

On the article about unusual ways of using the introductive there by senior teacher of the Foreign Languages Faculty Ryskylova S.M.

The article is devoted to the unusual ways of the introductive there. It is useful and helpful for teacher and students. There given examples in English and Russian for comparison.

№ 11 / 2004 | Просмотров: 881 | Загрузок: 303 | Добавил: Nazgulya | Дата: 26.06.2008

Why plan? This is a question every teacher asks himself/herself at some point or the other. Sometmes we feel planning serves no constructive purpose and at others we feel that we cannot really teach without preparation and planning. In this first unit of the block we briefly look at the ways in which we feel planning can be henRhrial to the teacher.

№ 11 / 2004 | Просмотров: 907 | Загрузок: 292 | Добавил: Nazgulya | Дата: 26.06.2008

В данной статье рассматриваются элементы творчества А. Платонова, автора романа-антиутопии «Чевенгур». Определена специфика данного жанра, типологические и субъективные черты антиутопии.

№ 11 / 2004 | Просмотров: 1021 | Загрузок: 345 | Добавил: Nazgulya | Дата: 26.06.2008

В статье рассмотрена история зарождения утопии в русской литературе, определены основополагающие признаки жанра.

№ 11 / 2004 | Просмотров: 870 | Загрузок: 293 | Добавил: Nazgulya | Дата: 26.06.2008

Экологиялык коопсуздукка тарбиялоонун негизги багыттары Ысыккёл аймагынын мисалдарында чагылдырылган. Турмуш-тиричиликте колдонуу щчщн кээ бир усулдуктар сунушталды.

№ 11 / 2004 | Просмотров: 1104 | Загрузок: 1052 | Добавил: Nazgulya | Дата: 26.06.2008

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg