НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Пятница, 12.07.2024, 20:15

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
Авторефераты диссертаций [66] Научные статьи [16]
Монографии [17] Диссертации [16]
Научно-методические издания [109]

Наш опрос
    
Книга для чтения: электронная или печатная? Ваш выбор
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 50

  

Начало » Труды преподавателей » Труды » Диссертации

В категории материалов: 16
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 »

Сортировать по: Загрузкам

Комплексная эколого-биогеохимическая и радиоэкологическая оценка современного состояния природно-техногенных экосистем бассейна реки Джергалан.

Диссертации | Просмотров: 442 | Загрузок: 296 | Добавил: ega | Дата: 23.10.2018

Иште антонимдерди антонимдештик деңгээли боюнча түрлөргө бөлүштүрүп, алардын өз ара жалпылык айырмачылыгын ачып берүү, сөз түркүмдөргө ажыратып, ар бир сөз түркүмдөр тобундагы антонимдердин лексика-семантикалык бөтөнчөлүгүн аныктоо максаты көздөлдү.

Диссертации | Просмотров: 574 | Загрузок: 9546 | Добавил: ega | Дата: 07.10.2016

Изилдөөнүн максаты: Буга чейин фольклористикада, манастаанууда эпизоддук мүнөздө изилденип, жалпы жонунан суммардуу түрдө мүнөздөмө берилип келген “Семетей” эпосунун башкы каарманы-Семетей баатырдын образын деталдуу, системалуу түрдө изилдөө, Семетейдин образынын руханий-адептик, патриоттук маңыз-мазмунун, моралдык-этикалык философиясын ачуу, борбордук каармандын образынын түзүлүшүндө, иштелишинде манасчы тарабынан колдонулган көркөм каражаттардын системасын аныктоо.

Диссертации | Просмотров: 597 | Загрузок: 1158 | Добавил: ega | Дата: 14.03.2016

Иштин негизги максаты – манасчы Мамбет Чокморовдун айтуусундагы «Манас» эпосунун салттуу сюжеттик мотивдерине, өзөк окуяларына системалуу илимий анализ жүргүзүү, башка варианттар менен жалпылык-окшоштуктарын белгилеп, айырмачылыктарын көрсөтүү. Бул негизги максатты иш жүзүнө ашыруу үчүн төмөнкүдөй милдеттерди алдыбызга койдук:

  • Манасчы Мамбет Чокморовдун чыгармачылыгы жана варианты боюнча эмгектерди талдоого алуу;
  • Мамбет Чокморовдун вариантында «Манас» эпосунун салттуу сюжеттик мотивдери, өзөк окуялары канчалык деңгээлде сакталганын аныктоо;
  • Манасчы Мамбет Чокморовдун вариантындагы салттуу сюжеттик мотивдерди, темаларды С.Орозбаков менен С.Каралаевдин варианттары менен салыштырып, алардагы жалпылыктарды жана өзгөчөлүктөрдү белгилөө;
  • Белгилүү тарыхый доордо өмүр сүргөн реалдуу тарыхый инсандар Асан Кайгы менен Ногойдун «Манас» эпосунда эпикалык каарман болуп сүрөттөлүшүнүн мыйзам ченемдүүлүгүн ырастоо;
  • Мамбет Чокморовдун вариантында Манастын ата-бабалары жөнүндөгү кеңири сюжеттүү баяндын эпоско киришинин өзгөчөлүгүн ачып берүү;
  • Мамбет Чокморовдун вариантындагы «Манас» эпосу көп катмарлуу, көп баскычтуу өзгөчө чыгарма экендигин, анда орун алган  салттык, этномаданий, диний катмарлардын ордун аныктоо.
Диссертации | Просмотров: 638 | Загрузок: 1003 | Добавил: ega | Дата: 04.12.2015

Цель исследования состоит в раскрытии основных аспектов развития социальной жизни и определения особенностей села Кыргызстана. 

Диссертации | Просмотров: 605 | Загрузок: 274 | Добавил: bekturganovand | Дата: 26.11.2015

Акыркы 30-40 жыл аралыгында коомдук түзүлүшүбүздө, турмуш-тиричилигибизде аябагандай зор өзгөрүүлөр болду: чет өлкөлөр менен болгон алакалар уламдан - улам күч алууда; ал гана эмес адамдардын психологиясы мурдагы советтик идеологиялык кысымдан бошоп, зор өзгөрүүлөргө багыт алды; руханий суроо-талаптар  кеңейди;  жалпы адамзаттык баалуулуктарга карай умтулуу күч алды. Мына ушундай шартта кыргыз тилинин лексикалык курамы турмуштун шары, талабы менен бирге бир топ эле жаңыланып, бүгүнкү күндө турмуш-тиричилигибизде мурда кезикпеген жаңы сөздөр, жаңы түшүнүктөр өтө активдүү колдонулууда. 

Диссертации | Просмотров: 2494 | Загрузок: 1434 | Добавил: ega | Дата: 30.05.2014

Тил илиминде синтаксистин пайда болгонунан бери бир топ убакыттын өтүшү, анын негизги максат-милдеттери, изилдөөгө алына турган маселелери, теориялык жоболору, түзүп турган бирдиктери такталып, синтаксис тууралуу кыйла сандагы изилдөөлөр аткарылып, бир топ эмгектердин жаралышы бул илимдин калыптанган, жалпы чечимдери бар деп саналышына негиз түзөт. Бирок ошол эле учурда коомдун, замандын өзгөрүшү илимдин өнүгүүсү менен коштолуп, биздин алдыбызда тил илиминин өнүгүшүнүн улам жаңы этаптары ачылууда.

Диссертации | Просмотров: 1218 | Загрузок: 1050 | Добавил: ega | Дата: 30.05.2014

Впервые проведены комплексные эколого-биогеохимические и радиоэкологические исследования в условиях природно-техногенных экосистем Прииссыккулья. Установлена мощность экспозиционной дозы радиационного фона, определено содержание радионуклеидов и тяжелых металлов в почве,воде проведена оценка степени их накопления дикорастущими и культурными растениями, мелкими мышевидными грызунами.
Диссертации | Просмотров: 797 | Загрузок: 505 | Добавил: ega | Дата: 24.10.2013

Цель исследования - комплексное изучение биологических особенностей Rosa acicularis в природных условиях Иссык-Кульской области для обоснованного отбора перспективных форм в культуре, в селекции и его охрана.
Диссертации | Просмотров: 741 | Загрузок: 848 | Добавил: ega | Дата: 29.03.2013

 В работе выдвигается следующая рабочая гипотеза: обращение к моделям именных предложений как инвариантным сущностным единицам языка в сопоставительном плане позволяет четко выявить типологическое своеобразие привлекаемых к анализу языков на синтаксической основе по малоисследованным синтаксическим признакам.
Диссертации | Просмотров: 797 | Загрузок: 519 | Добавил: ega | Дата: 29.03.2013

1-10 11-16
Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg