НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Четверг, 09.02.2023, 17:03

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
Авторефераты диссертаций [66] Научные статьи [16]
Монографии [17] Диссертации [16]
Научно-методические издания [109]

Наш опрос
    
Определите по 5-балльной шкале качество обслуживания в читальных залах и абонементе
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 52

  

Начало » Труды преподавателей » Труды » Авторефераты диссертаций

В категории материалов: 66
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 ... 6 7 »

Сортировать по: Загрузкам

Комплексное изучение и системно-аналитическое раскрытие идейно-художественных особенностей произведений акынов различных эпох, выявление общности и различий фольклорных традиций у тюркоязычных народов.

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 347 | Загрузок: 171 | Добавил: ega | Дата: 22.11.2019

Үчүнчу тартиптеги псевдопараболалык теңдемелердеги ар түрдүү кошумча информациялар менен бош мүчөлөрдү жана коэффициенттерди табуу үчүн тескери маселелеринин чыгарылыштарынын жашоосун жана жалгыздыгы жөнүндөгү суроолорду изилдөө. 

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 354 | Загрузок: 212 | Добавил: ega | Дата: 31.10.2018

Жыргалаң дарыясынын алабындагы жаратылыштык-техногендик экосистемалардын учурдагы абалына комплекстүү экологиялык-биогеохимиялык жана радиоэкологиялык баа берүү.

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 359 | Загрузок: 203 | Добавил: ega | Дата: 23.10.2018

Жогорку окуу жайларда болочок мугалимдердин ата-энелер менен иштөө компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттарын айкындоо.

 

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 653 | Загрузок: 376 | Добавил: ega | Дата: 13.06.2016

 Буга чейин фольклористикада, манастаанууда эпизоддук мүнөздө изилденип, жалпы жонунан суммардуу түрдө мүнөздөмө берилип келген Семетей баатырдын образын деталдуу, системалуу түрдө изилдөө, Семетейдин образынын руханий-адептик, патриоттук маңыз-мазмунун, моралдык-этикалык философиясын ачуу,  каармандын образынын түзүлүшүндө, манасчы тарабынан колдонулган көркөм каражаттардын системасын  аныктоо.

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 634 | Загрузок: 787 | Добавил: ega | Дата: 14.03.2016

Илимий иштин максатыманасчы Мамбет Чокморовдун айтуусундагы «Манас» эпосунун салттуу-сюжеттик мотивдерине, өзөк окуяларына системалуу илимий анализ жүргүзүү, башка варианттар менен жалпылык-окшоштуктарын салыштырып белгилеп, айырмачылыктарын аныктоо. 

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 614 | Загрузок: 513 | Добавил: bekturganovand | Дата: 03.12.2015

Цель исследования состоит в раскрытии основных аспектов развития социальной жизни и определения особенностей села Кыргызстана.

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 589 | Загрузок: 269 | Добавил: bekturganovand | Дата: 26.11.2015

Целью исследования является разработать и экспериментально проверить научно обоснованную методическую систему работы по обучению студентов гуманитарных специальностей лексико-семантическим категориям в сопоставлении с системой родного языка на занятиях по практическому курсу русского языка на основе формирования интереса к системным связям и отношениям лексических единиц русского языка.

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 574 | Загрузок: 284 | Добавил: bekturganovand | Дата: 26.11.2015

Бизге чейинки илимий-теориялык жоболорго таянуу аркылуу кыргыз тилинин синтаксистик түзүлүшүндөгү жөнөкөй сүйлөмдүн ядролук структуралык моделин аныктоочу концептуалдуу схеманы сунуштоо жана аны кыргыз тилинин материалдарына карата колдонулушун иликтөө – биздин ишибиздин негизги максаты. Жалпы лингвистиканын синтаксистик процесстер тууралуу теорияларына таянуу менен, изилдөөбүздүн негизги милдеттери катары төмөнкүлөрдү белгилейбиз:

  • жөнөкөй сүйлөм тутумундагы сөз айкаштардын компоненттеринин ортосундагы маанилик-мазмундук байланыштарын, алардын грамматикалык маанисин анализге алуу менен сөз айкаштарынын структуралык типтерин көргөзүү;
  • жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүп туруучу ядролук сүйлөмдөрдү аныктоо;
  • алардын инвентарын түзүү;
  • жөнөкөй сүйлөм дуушар болуучу синтаксистик процесстерди изилдөө.
Авторефераты диссертаций | Просмотров: 802 | Загрузок: 399 | Добавил: ega | Дата: 30.05.2014

Целью исследованиям является - комплексное изучение биологических особенностей шиповника иглистого (Rosa acicularis Lindl.) в природных условиях Иссык-Кульской области для обоснованного отбора перспективных форм в культуре, в селекции и его охрана.
Авторефераты диссертаций | Просмотров: 887 | Загрузок: 396 | Добавил: ega | Дата: 29.03.2013

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg