НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Вторник, 25.09.2018, 21:35

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
Авторефераты диссертаций [63]Научные статьи [16]
Монографии [14]Диссертации [15]
Научно-методические издания [102]

Наш опрос
    
Как часто Вы посещаете библиотеку?
  
javascript:// javascript://
  
Всего ответов: 28

  

Начало » Труды преподавателей » Труды » Авторефераты диссертаций

В категории материалов: 63
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 ... 6 7 »

Сортировать по: Загрузкам

Жогорку окуу жайларда болочок мугалимдердин ата-энелер менен иштөө компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттарын айкындоо.

 

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 216 | Загрузок: 69 | Добавил: ega | Дата: 13.06.2016

 Буга чейин фольклористикада, манастаанууда эпизоддук мүнөздө изилденип, жалпы жонунан суммардуу түрдө мүнөздөмө берилип келген Семетей баатырдын образын деталдуу, системалуу түрдө изилдөө, Семетейдин образынын руханий-адептик, патриоттук маңыз-мазмунун, моралдык-этикалык философиясын ачуу,  каармандын образынын түзүлүшүндө, манасчы тарабынан колдонулган көркөм каражаттардын системасын  аныктоо.

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 276 | Загрузок: 71 | Добавил: ega | Дата: 14.03.2016

Илимий иштин максатыманасчы Мамбет Чокморовдун айтуусундагы «Манас» эпосунун салттуу-сюжеттик мотивдерине, өзөк окуяларына системалуу илимий анализ жүргүзүү, башка варианттар менен жалпылык-окшоштуктарын салыштырып белгилеп, айырмачылыктарын аныктоо. 

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 233 | Загрузок: 91 | Добавил: bekturganovand | Дата: 03.12.2015

Цель исследования состоит в раскрытии основных аспектов развития социальной жизни и определения особенностей села Кыргызстана.

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 220 | Загрузок: 95 | Добавил: bekturganovand | Дата: 26.11.2015

Целью исследования является разработать и экспериментально проверить научно обоснованную методическую систему работы по обучению студентов гуманитарных специальностей лексико-семантическим категориям в сопоставлении с системой родного языка на занятиях по практическому курсу русского языка на основе формирования интереса к системным связям и отношениям лексических единиц русского языка.

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 202 | Загрузок: 85 | Добавил: bekturganovand | Дата: 26.11.2015

Бизге чейинки илимий-теориялык жоболорго таянуу аркылуу кыргыз тилинин синтаксистик түзүлүшүндөгү жөнөкөй сүйлөмдүн ядролук структуралык моделин аныктоочу концептуалдуу схеманы сунуштоо жана аны кыргыз тилинин материалдарына карата колдонулушун иликтөө – биздин ишибиздин негизги максаты. Жалпы лингвистиканын синтаксистик процесстер тууралуу теорияларына таянуу менен, изилдөөбүздүн негизги милдеттери катары төмөнкүлөрдү белгилейбиз:

  • жөнөкөй сүйлөм тутумундагы сөз айкаштардын компоненттеринин ортосундагы маанилик-мазмундук байланыштарын, алардын грамматикалык маанисин анализге алуу менен сөз айкаштарынын структуралык типтерин көргөзүү;
  • жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүп туруучу ядролук сүйлөмдөрдү аныктоо;
  • алардын инвентарын түзүү;
  • жөнөкөй сүйлөм дуушар болуучу синтаксистик процесстерди изилдөө.
Авторефераты диссертаций | Просмотров: 457 | Загрузок: 253 | Добавил: ega | Дата: 30.05.2014

Целью исследованиям является - комплексное изучение биологических особенностей шиповника иглистого (Rosa acicularis Lindl.) в природных условиях Иссык-Кульской области для обоснованного отбора перспективных форм в культуре, в селекции и его охрана.
Авторефераты диссертаций | Просмотров: 549 | Загрузок: 233 | Добавил: ega | Дата: 29.03.2013

В работе выдвигается следующая рабочая гипотеза: обращение к моделям именных предложений как инвариантным сущностным единицам языка в сопоставительном плане позволяет четко выявить типологическое своеобразие привлекаемых к анализу языков на синтаксической основе по малоисследованным синтаксическим признакам.
Авторефераты диссертаций | Просмотров: 606 | Загрузок: 345 | Добавил: ega | Дата: 29.03.2013

Цель диссертационного исследования заключается в сравнительно-сопоставительном изучении межъязыковых транспозитов ФЕ в переводах художественного произведения на немецкий и кыргызский языки. Сопоставление заключается в выявлении и анализе ФЕ с точки зрения их эквивалентности и неэквивалентности.
Авторефераты диссертаций | Просмотров: 489 | Загрузок: 227 | Добавил: ega | Дата: 29.03.2013

Тил илимминдеги орчундуу маселелердин бири-элдик оозеки чыгарммалардын тилин уйронүү. Алардын тилин изилдөөнүн жыйынтыктары, жалпысынан, төмөндөгүдөй   зарылчылыктарды аныктамакчы:-оозеки чыгармалардын тилин үйрөөнүү аркылуу элдин тарыхый социалдык-экономикалык абалынан, жашоо шартынан кабардар болуу, маданий-эстетикалык баалуулуктарды ачуу;
Авторефераты диссертаций | Просмотров: 753 | Загрузок: 755 | Добавил: ega | Дата: 20.12.2012

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки
Портал академических библиотек Кыргызстана EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg